QOPWNg[jOL^

@@@@@T|g[jOj[iEH[LO|vAWMO|iAXC~O|rA}EeoCN|lAoR|lAK|Y@seBX|o@XC|rjU|WMOii|Lj@V|̏dij@W|̎bij@

sOP`OUt

OP OQ OR OS OT OU
T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W
P | | | | | | | | i W TXDO PSDT i U TXDO PRDT i U TXDT PRDV i U TXDT PRDV
Q i PQ | | | | | | | | | | | | | | i PO TXDW PRDT i U TXDX PRDW
R i PT | | i U TXDT PUDO i U TXDQ PSDQ | | | | | | | | | | | |
S | | | | i W TXDW PTDR i PO TXDS PQDX i U TXDT PRDQ i U TXDT PRDW i W TXDU PRDR
T i W | | i PO TXDS PSDT i W TXDO PRDT i W TXDP PRDU | | | | i PO TWDW PRDQ
U i QO | | | | | | | | | | | | | | i U TXDP PRDQ i U TXDW PRDW
V | | | | i W TXDU PSDT i U TXDO PRDO | | | | | | TXDS PRDW | | | |
W i U | | i W TXDO PTDT | | | | | | | | i PO TXDQ PRDQ i U TXDT PRDW
X | | | | i W TXDU PSDO i U TWDX PRDT i W TXDQ PRDO i PO TXDW PRDT i W TXDQ PQDW
PO i W | | | | | | i W TXDP PRDQ i W TXDP PRDU | | | | i PO TXDT PRDQ
PP i PO | | i W TXDS PQDR | | | | | | | | i U TXDU PRDS i W TXDW PRDW
PQ | | | | i U TXDT PRDQ i U TXDQ PRDT i U TXDW PRDW | | TWDX PRDQ | | | |
PR i W | | i PO TXDS PSDO i W TXDR PRDQ i W TXDS PRDS | | | | i U TXDT PRDS
PS i PO | | | | | | | | | | i PO TXDT PRDQ | | TXDO PRDU | | | |
PT | | | | i U TXDW PRDT i U TXDP PSDO i W TXDV PRDX i PO TXDR PRDQ | | | |
PU | | | | | | | | i U TXDP PRDO | | | | | | | | i U UODT PRDS
PV i U | | i U TXDT PSDR | | | | i U TXDW PRDS i U TXDS PRDW | | | |
PW | | | | i W TXDO PRDR i U TXDO PRDQ i W TXDT PRDU i PO TWDX PRDQ | | | |
PX i W | | | | | | i PT TWDT PRDT | | | | | | | | i W TXDV PRDW
QO i PO | | i U TXDU PRDU i W TXDS PQDX | | TXDS PRDQ | | | | | | | |
QP i QO | | | | | | | | | | | | TXDO PRDU i U TXDW PRDW | | | |
QQ | | | | i U TWDX PRDO i U TXDP PRDO | | | | i PO TXDQ PRDQ i U TXDT PRDS
QR i U | | i W TXDT PQDX | | | | i U TXDT PRDS i PT TXDW PRDW | | | |
QS i PO | | | | | | i U TXDR PRDU i W TXDO PRDU | | | | i U TXDS PRDW
QT | | | | i U TXDT PRDW i W TXDS PQDR | | | | i U TXDW PRDT i U TXD0 PRDQ
QU i W | | i PO TXDT PRDT i PO TXDQ PRDQ i U TXDW PRDS i PO TXDX PRDU | | | |
QV i PT | | | | | | | | | | i W TXDT PRDU | | | | | | | |
QW i W | | i U TXDO PTDO i U TXDO PRDU | | | | | | | | | | | |
QX i U | | | | | | i PO TXDQ PRDS i U TXDQ PRDS i U TXDW PRDT i U TXDS PRDS
RO i QT TXDO PTDO | | | | i W TXDP PRDU | | | | i PO TXDS PRDX | | | |
RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QO | | | PW | | | QO | | | PU | | | PV | | | PU | | |

sOV`PQt

OV OW OX PO PP PQ
T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W
P | | | | | | | | i U TXDW PRDS | | | | i U TWDT PRDQ | | | |
Q i U TXDW PRDT i U TXDU PRDT | | | | | | | | | | | | v UO TWDU PRDS
R | | | | | | | | i W TXDQ PRDW v UO TXDW PRDS i U TWDU PRDO v PQO TWDO PRDW
S | | TXDS PRDV i U TXDO PRDQ i W TXDU PRDQ | | | | v PRO TWDT PRDS | | | |
T i W TXDQ PRDR i U TXDU PRDS i W TXDO PRDT v UO UODQ PRDU | | | | i U TWDU PRDS
U i U TXDO PRDX i PO TXDT PRDQ | | | | v PQO UODT PRDQ i U TWDO PRDQ | | | |
V | | | | i W TXDT PRDU i U TXDW PRDS v PQO TXDU PRDS v PQO TWDT PRDW i U TWDS PRDU
W i U TXDU PRDS | | | | i U TXDR PRDQ | | | | v PQO TWDR PRDS i U TWDO PRDO
X i U TXDU PRDU i U TXDO PRDQ | | | | v PQO UODQ PRDW | | | | i U TWDU PRDS
PO | | | | i W TXDT PRDU | | | | v PWO UODQ PSDO v UO TXDO PRDQ | | | |
PP i U TXDQ PRDS | | | | | | | | | | | | v PQO TWDU PRDS | | | |
PQ | | | | i U TXDO PRDS | | | | v PQO UODO PRDW v QSO TWDU PRDU i U TWDS PRDU
PR i U TXDQ PRDQ i W TXDQ PRDR i X TXDT PRDX v PSO UODR PRDS | | | | | | | |
PS i W TXDO PRDO i W TXDO PRDO | | | | | | | | v VO TWDW PRDW i U TWDT PRDV
PT | | | | | | | | i V TXDQ PRDS | | | | | | | | v PQO TWDO PRDW
PU i U TXDQ PRDS | | | | i W TXDO PRDS v XO TXDW PRDO v VT TWDR PRDS | | | |
PV i U TXDU PRDT | | | | | | | | | | | | v PRT TWDO PRDW i U TWDS PRDO
PW | | | | i U TXDU PRDU i U TXDW PRDS v WO TXDV PRDU | | | | v PQO TWDQ PRDW
PX | | | | i PO TXDS PRDS i U TXDO PRDU v PPO UODO PRDW v VT TVDX PRDW i W TWDU PRDQ
QO i U TXDQ PRDS i W TXDT PRDU | | | | v PPO TXDU PRDW v PQO TWDR PRDS | | | |
QP | | | | i W TXDU PRDO i U TXDR PRDQ | | | | v UQO TVDW PRDO i U TWDW PRDW
QQ | | | | | | | | | | | | i U TXDR PRDQ | | | | | | | |
QR | | | | | | | | i W TXDS PRDS i U TXDO PRDO v XO TWDU PRDS i U TWDR PRDS
QS | | | | i S TXDO PRDW i U TXDQ PRDQ | | | | v QPO TWDR PRDS v PQO TWDU PRDO
QT | | | | i W TWDX PRDS i W TWDX PRDU i T TXDR PRDQ | | | | | | | |
QU i U TXDO PRDQ | | | | | | | | i T TWDT PRDT v VT TWDQ PRDW i U TWDS PRDU
QV | | | | i U TXDS PSDO i U TXDR PRDQ | | | | v PTO TWDO PRDS v PQO TWDQ PRDW
QW i U TWDT PRDO i W TXDU PRDT i W TXDU PRDQ i U TXDO PRDQ | | | | | | | |
QX i W TXDO PRDS | | | | | | | | i U TWDX PRDU v PQO TWDR PRDO i W TWDU PRDQ
RO | | | | i PO TXDQ PRDW | | | | | | | | v SWO TVDU PRDW i PT TWDR PRDS
RP | | | | | | | | | | | | i U TWDV PRDO | | | | | | | |
| PS | | | PX | | | PV | | | PX | | | QP | | | PX | | |

qg[jOsnor